Jste zde: Úvod >> Technické prostředky

Technické prostředky

Městská policie Ostrava disponuje řadou technických prostředků, které využívá v rámci výkonu služby při plnění úkolů k zabezpečení veřejného pořádku, bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Městský kamerový monitorovací systém 
V současnosti velmi diskutovaným tématem jsou městské kamerové systémy. Vedou se polemiky o tom, zda kamerové systémy na veřejná prostranství instalovat či nikoliv. Statistiky však ukazuji, že volba této technologie byla správným krokem v boji proti kriminalitě a snižování nákladů na zabezpečení veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách obcí a měst. Pro městské kamerové systémy se s úspěchem instalují otočné kamery s přibližováním až na vzdálenost jednoho kilometru. Provázáním celého systému se složkami policie, hasičských sborů či záchranných služeb jsou kamerové systémy často nezbytnou součástí integrovaného záchranného systému dané obce.

Městská policie Ostrava již několik let využívá městský kamerový monitorovací systém, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání a v některých případech nahrazuje také absenci svědků. Městský kamerový monitorovací systém přispívá významným dílem k prevenci kriminality i jiného protiprávního jednání na území města Ostravy. Díky neustálému monitorování rizikových míst se strážníkům daří lépe odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu, záběry z kamer jsou mnohdy předávány Policii ČR k následnému použití v důkazním řízení či identifikaci pachatele trestného činu.

V současné době kamerový systém čítá 329 kamer, obsluhovaných na 9 stanovištích. Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech.

Lokality s umístěním kamer:

Bělský les a Dubina
Hošťálkovice
Hrabůvka
Hrušov
Hulváky
Krásné Pole
Kunčice
Kunčičky
Mariánské Hory
Martinov
Michálkovice
Moravská Ostrava
Muglinov
Polanka nad Odrou
Poruba
Přívoz
Pustkovec
Radvanice
Slezská Ostrava
Svinov
Třebovice
Vítkovice
Výškovice
Zábřeh
Dolní oblast Vítkovic


Pult centralizované ochrany
Dálková ochrana majetku přes pult centralizované ochrany je v dnešní době jedním z nejspolehlivějších způsobů jeho ochrany. Pult centralizované ochrany (dále jen PCO), spravovaný Městskou policií Ostrava, umožňuje vzdálený dohled nad majetkem města pomocí elektronických zabezpečovacích systémů. Ty jsou napojeny na dispečerské pracoviště centra tísňového volání. Při jakémkoliv narušení napojeného objektu operátor na pult centralizované ochrany obdrží zprávu. Tu vyhodnotí, spojí se s nejbližší hlídkou a vyšleji na místo. Po celou dobu je s touto hlídkou v kontaktu, zajišťuje a vyhodnocuje získané zprávy o stavu objektu a v případě jeho narušení informuje Policii ČR a správce objektu, popř. určenou odpovědnou osobu. Je nesmírně důležité minimalizovat čas od vyhlášení poplachu do kontroly objektu.

V současné době je na pult centralizované ochrany, spravovaný Městskou policií Ostrava, napojeno více než 230 objektů. Jedná se o objekty v majetku statutárního města Ostravy – školská zařízení, úřady městských obvodů, služebny městské policie, Archív města Ostravy a další.


Mobilní indikátor měření rychlosti
Jeho nasazení je jedním z mnoha preventivních opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Je umisťován zejména v blízkosti škol, nemocnic a na místa, kde je předpoklad většího pohybu chodců a také v lokalitách s velkou hustotou silničního provozu. Indikátor upozorňuje projíždějící řidiče motorových vozidel na jejich okamžitou rychlost. Při jejím překročení o 5km/hod začnou číslice na displeji blikat. Je-li tato rychlost překročena o 10km/h a více, připojí se i výstražné světlo. Při použití indikátoru se využívá především psychologického efektu. Sedmdesát procent projíždějících řidičů zpomalí a uvědomí si, že tento úsek musí projíždět pomaleji.

Umístění indikátoru je závislé na několika faktorech:
- poznatky strážníků z výkonu služby
- poznatky občanů
- požadavky příslušných úřadů městských obvodů nebo magistrátu města ostravy
- zohlednění povětrnostních podmínek
Na základě vyhodnocení všech uvedených podkladů jsou dále přijímána opatření a je rozhodnuto u umístění indikátoru.

Zařízení je umisťováno vždy na okraj komunikace a následně probíhá monitorování a vyhodnocování situace v silničním provozu. Je zjišťována průměrná rychlost projíždějících vozidel a jejich počet, nejvyšší naměřená rychlost a jiné. Na základě vyhodnocení jsou vypracované údaje o výsledcích měření předány odboru dopravy příslušného úřadu městského obvodu, popř. odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a jsou-li výsledky natolik závažné, že řešení dopravní situace vyžaduje přijetí razantnějších opatření, jsou s výsledky měření seznámeni rovněž odpovědní pracovníci dopravního inspektorátu Policie ČR. Městská policie Ostrava tímto způsobem alespoň zčásti předchází dopravním nehodám zejména v lokalitách, kde se pohybují hlavně děti a starší lidé.


Laserový radar
V závěru roku 2007 získala Městská policie Ostrava laserový přístroj na měření rychlosti projíždějících vozidel Pro Laser III v návaznosti na rozšíření kompetencí obecních, resp. městských policií novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy bylo strážníkům mj. umožněno řešit přestupky spáchané řidiči vozidel překročením nejvyšší dovolené rychlosti, začala Městská policie Ostrava tento přístroj používat v listopadu roku 2007.

V roce 2011 byl zakoupen druhý radar pro měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti TRUCAM. Ten umožňuje měření rychlosti i za zhoršených klimatických podmínek.

Jsou nasazovány zejména v místech, kde hrozí největší ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v blízkosti školských zařízení, v místech, kde jsou ohroženi chodci s ohledem na hustotu silničního provozu apod. Podkladem pro nasazení laserových radarů je rovněž informativní měření prováděné preventivním radarem. Laserové radary jsou využívány v součinnosti s Policií ČR, aby nedocházelo k duplicitnímu měření a aby bylo zaručeno, že budou instalovány v místech, kde je to skutečně zapotřebí.

Snahou strážníků při jejich používání není se schovávat a být „neviditelní“, právě naopak. Nejde nám přece o to, nachytat co nejvíce hříšníků a vybrat co nejvíce pokut, ale zajistit, aby se rizikové úseky staly bezpečnými pro všechny účastníky silničního provozu.


Mobilní kamerový systém
Ve vytipovaných lokalitách města, kde zaznamenáváme větší množství zjištěných přestupků, popř. páchání trestné činnosti a v místech, kde existuje reálné riziko vzniku situací, ohrožujících životy či zdraví občanů nebo hrozí škody na majetku, je využíván mobilní kamerový systém. Zařízení slouží k monitorování těchto vytipovaných míst po určitou dobu. Záznam z kamer je přenášen na nejbližší pracoviště Městské policie Ostrava se stálou službou, tzn. s nepřetržitým provozem a to na monitor, který je nepřetržitě sledován strážníkem. Vyžaduje-li to situace, tento strážník operativně vysílá na místo potřebný počet strážníků.


Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla ("botičky")
V povědomí občanů je nejznámějším technickým prostředkem využívaným městskou policií tzv. botička.
Dovedete si jistě představit rozhořčení motoristy, který přichází ke svému vozidlu a chce rychle odjet, ale díky nasazené „botičce“ to nebude mít tak snadné. Na hlavu strážníků se v té chvíli z jeho úst mnohdy snesou nejrůznější nadávky a poznámky týkající se nevytížených strážníků, kteří „z nudy otravují“ slušné lidi. Ale upřímně, skutečně je tento řidič tak „nevinný“? Skutečně zaparkoval své vozidlo tak, že nebyl důvod k jakémukoli kroku ze strany městské policie? Nespoléhal na to, že ačkoli zaparkoval, kde neměl, bude za chviličku zpátky a vlastně se nic tak hrozného nestalo? Představte si, že neexistují žádné dopravní předpisy ani městská policie a všichni parkují s vozidly, kde je napadne. Ulice se brzy stanou neprůjezdnými, protože skutečnost je taková, že mnozí z řidičů parkují bez ohledu na to, zda svým špatně zaparkovaným vozidlem někoho jiného omezí či nikoli. Opatření, která strážníci v této oblasti podnikají, mají tedy zcela jistě své opodstatnění.

Botička může být strážníky nasazena na motorové vozidlo, k zabránění jeho odjezdu, v těchto případech:
- vozidlo bylo ponecháno na místě, kde je to zakázáno místní úpravou silničního provozu (tzn. dopravním značením)
- vozidlo stojí na chodníku, kde to není povoleno (pokud nejsou na chodníku vyznačena parkovací místa a takové místo není označeno dopravní značkou umožňující parkování na chodníku)
- vozidlo je zaparkováno tak, že neoprávněně zabírá veřejné prostranství (např. parkování na veřejné zeleni nebo ploše vyhrazené pro veřejnou zeleň).
Vždy se jedná o případy, kdy se řidič u vozidla nezdržuje.


Mobilní měřič hluku
Strážníci Městské policie Ostrava jsou vybaveni také technickým zařízením k měření hladiny hluku. Přístroj umožní při podezření na rušení nočního, popř. denního klidu strážníkům při řešení takového protiprávního jednání na místě dokumentovat, zda hluk překračuje stanovené normy. To umožňuje předejít mnoha nedorozuměním a vyloučení subjektivních faktorů. Při opakovaném porušování norem mohou tato měření sloužit jako podklad při předávání poznatků o porušování norem příslušnému správnímu orgánu.


Přístroj k orientačnímu měření hladiny alkoholu v dechu (Dräger)  
Přístroj umožňuje provedení orientačního vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu. K jeho provedení jsou strážníci oprávněni ze zákona. V praxi je přístroj využíván např. při podezření na požití alkoholu u řidiče vozidla, u osoby mladší 18 let za účelem zjištění, zda jí byl podán či prodán alkohol a v řadě dalších.

Zobraz fotogalerii  
Autor: Dana Klišová   (11.10.2017)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]