✆ 156 

Chceš bezpečnější Ostravu? Staň se strážníkem!

Předpokládaný termín nástupu: 01.04.2018
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou. Po zapracování možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Strážníkem může být občan České republiky, který:
a) je bezúhonný
b) je spolehlivý
c) je starší 18 let
d) je zdravotně způsobilý
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Bezúhonnost prokazuje uchazeč výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by odsouzen nebyl.
Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka četným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Bližší informace také získáte na tel. 950 739 426.

Průběh výběrového řízení 

1) Žádost o zařazení do výběrového řízení: Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí žádost o zařazení do výběrového řízení, životopis, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání a splňuje stanovené podmínky. Všechny tyto dokumenty musí být doručeny elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě na adresu: Městská policie Ostrava, Nemocniční 11/3328, 702 00  Moravská Ostrava (budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje tzv. "112").

2) Účast v přijímacím řízení: Toto není pro uchazeče o zaměstnání důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem. Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené neúčasti bude žádost uchazeče vyřazena z evidence.

3) Vstupní pohovor: Po registraci žádosti je uchazeč pozván ke vstupnímu pohovoru. Po úspěšném absolvování vstupního pohovoru jsou uchazeči vyzváni k prokázání duševní a tělesné způsobilosti (psychologické vyšetření a disciplíny, kterými se prokazuje tělesná způsobilost) k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření a testů tělesné způsobilosti slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a uchazečům nejsou sdělovány. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

4) Pozvání před výběrovou komisi: Uchazeči, kteří prokážou předpoklady pro výkon práce strážníka, jsou pozváni k výběrové komisi, která komplexně zhodnotí dosažené výsledky a navrhne jejich přijetí či nepřijetí do pracovního poměru.

Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené neúčasti bude žádost uchazeče vyřazena z evidence.

Informace k pracovnímu poměru
Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci statutárního města Ostravy-městské policie, jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu a jsou instruktory střediska vzdělávání a volnočasových aktivit připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb. Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků. Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Kontakt

Ředitelství Městské policie Ostrava
Úsek personální a platový
Nemocniční 3328/11
702 00  Moravská Ostrava a Přívoz
Tel. 950 739 426, 428 a 418