✆ 156 

Veřejnoprávní smlouvy

Obce a města, které samy nemají zřízenu obecní či městskou policii, mohou požádat o součinnost obec, která obecní policii zřízenu má a jejíž strážníci tak mohou plnit zákonem dané povinnosti i na území jiné obce než té, která je jejich zřizovatelem.

Dle zákona o obecní policii je umožněno obcím a městům, které samy obecní policii zřízenu nemají, uzavřít tzv. veřejnoprávní smlouvu s obcí, která obecní policii zřízenu má. K platnosti takové smlouvy je zapotřebí souhlasu příslušného krajského úřadu. Obecné podmínky uzavírání, změny, zrušení, řešení případných sporů a zveřejnění těchto smluv upravuje zákon o obcích. Na základě této smlouvy, stvrzené podpisem představiteli dotčených obcí, mohou strážníci obecní policie obce jedné plnit zákonem dané úkoly a povinnosti i na území obce jiné. Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy a sama obecní policii nezřídila, vydá strážníkům obce druhé smluvní strany písemné zmocnění, kterým strážníci na území dané obce prokazují oprávněnost výkonu pravomoci, jsou-li o to občany požádáni.

heraldick znakStatutární město Ostrava uzavřelo první veřejnoprávní smlouvu v roce 2006.V současné době strážníci Městské policie Ostrava plní úkoly dle veřejnoprávních smluv na území obcí:

Horní Lhota
Stará Ves nad Ondřejnicí
Dolní Lhota
Velká Polom
Zbyslavice
Vratimov