✆ 156 

O nás

Městská policie Ostrava byla zřízena v roce 1992 v rámci samostatné působnosti statutárního města Ostravy, ale historie četnictva sahá mnohem dále.

Hlavním smyslem fungování městské policie je pracovat pro občany a k jejich prospěchu tak, aby mohli žít klidný a spokojený život v našem městě a především byla zajištěna jejich bezpečnost.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii