✆ 156 

Městská policie Ostrava

V souvislosti se změnami, jež nastaly po roce 1989 a po demokratických volbách v listopadu 1990, byl jednou z nově přijatých právních norem zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích. Zákonem bylo obcím svěřeno do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Tím také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Ostravská městská policie vznikla v roce 1992. Původní počet 80 strážníků, kteří dohlíželi na klid a veřejný pořádek v ulicích města, se k 01. 05.2016 navýšil na současných 715.

retroDne 7. dubna 1992 složilo slavnostní slib prvních 80 strážníků, kteří na území města Ostravy začali plnit úkoly obecní policie. Na konci téhož roku měla Městská policie Ostrava již 319 strážníků. V roce 1993 byla zprovozněna linka tísňového volání 156, která se v roce 1995 stala součástí Centra tísňového volání Integrovaného záchranného systému Ostrava. Jednalo se ve své době o nejmodernější a nejefektivnější centrum na území republiky. V roce 1996 byl zřízen oddíl prevence a dohledu. V oddíle byly zastoupeny pouze ženy a jejich činnost byla zaměřena zejména na děti a mládež. Byla zahájena realizace ranních dozorů u škol. Ve stejném roce byl v Ostravě rovněž zprovozněn městský kamerový systém. Zpočátku zahrnoval dvě kamerová stanoviště v centru města, postupem času se jejich počet rozšiřoval až na stávajících 60 na území celého města.retro3 Nezapomenutelným se pro Městskou policii Ostrava, ale i pro všechny občany Ostravy, stal rok 1997, kdy tuto oblast postihly katastrofální povodně. Strážníci tehdy spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému pomáhali při zajišťování všech činností, důležitých pro odstranění následků této pohromy a aktivně se podíleli na odstraňování vzniklých škod. V roce 1998 vznikl v Ostravě-Třebovicích útulek pro nalezené psy, jehož provozovatelem byla stanovena Městská policie Ostrava a vlastníkem statutární město Ostrava. V útulku jsou umisťováni psi, odchycení pracovníky odchytu na území města z důvodu zaběhnutí, odložení, zranění apod. Městská policie spravovala útulek do března roku 2015, kdy jeho správa přešla přímo pod statutární město Ostravu.Od roku 2002 zabezpečují strážníci Městské policie Ostrava plnění úkolů rovněž na území dalších obcí a měst na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a obcemi, které samy obecní policii zřízenou nemají. retro2První takovou obcí byla Horní Lhota. Později k nim přibyly obce a města Velká Polom, Stará Ves nad Ondřejnicí, Dolní Lhota a Klimkovice. Výkon služby je od května roku 2005 zajišťován rovněž v cyklohlídkách, tedy strážníky na jízdních kolech. Cyklohlídky se dosud velmi osvědčily, zejména v okrajových částech města a v oblastech, kde motorovým vozidlem nelze dojet a pěší výkon služby by zde byl neefektivní např. z důvodu rozlohy oblasti. O rok později přistoupila Městská policie Ostrava ke zřízení okrsků, byli ustanoveni první strážníci-okrskáři. Ti spravují přidělený okrsek, úzce spolupracují s místními orgány, Policií ČR a samotnými občany tak, aby bylo naplněno původní poslání práce strážníka – každý má znát svého strážníka a s důvěrou se na něj může kdykoli obracet s žádostí o pomoc nebo jen radu.
V roce 2009 bylo uvedeno do provozu integrované výjezdové centrum Martinovská, kde našli vedle hasičů, policistů a zdravotníků zázemí také strážníci městské policie. V této budově je nepřetržitě zabezpečována stálá služba Městské policie Ostrava. Od počátku roku 2011 je v "ostrém" provozu Integrované bezpečnostní centrum (IBC) Moravskoslezského kraje. Do IBC jsou svedena volání na tísňová čísla z území celého Moravskoslezského kraje.

Oblast Martinovsk2

Svou činnost ukončilo Centrum tísňového volání v Ostravě a všechna další operační střediska hasičů, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR v Moravskoslezském kraji. Z jediného místa v Moravskoslezském kraji jsou předávány pokyny k výjezdu záchranných a zásahových jednotek do všech stanic a sídel hasičů, záchranky, Policie ČR a městských policií v kraji. Operační technici Městské policie Ostrava zabezpečují na tomto pracovišti příjem tísňového volání linky 156 a řeší události v rámci působnosti města Ostravy a naibc území pěti obcí, se kterými má městská policie uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. V novém IBC všichni dispečeři spolupracují ve společném dispečerském sále. K dispozici mají tu nejmodernější technologii a špičkovou informační podporu k tomu, aby rychle a účinně zvládli všechny malé případy, ale i velké havárie, mimořádné události a krizové situace na území celého Moravskoslezského kraje.

IVC JIHZačátkem prosince roku 2014 se v městském obvodu Ostrava-Jih začalo s výstavbou Integrovaného výjezdového centra (IVC).  Od 25.04.2016 je nové moderní zázemí plně k dispozici složkám Integrovaného záchranného systému (IZS), což se projeví zejména na kvalitě služeb v Ostravě a to například lepší koordinací a úspoře času při výjezdech. Centrum vzniklo mezi ulicemi Fr. Formana a Kaminského v Ostravě-Jihu a jedná se o novostavbu třípodlažního objektu s pravoúhlým půdorysem ve tvaru písmene L a několik dalších objektů. Nyní zde sídlí jednotka hasičů z Hasičské ulice v Ostravě-Hrabůvce, městští policisté z Ostravy-Hrabůvky, Staré Bělé, Třebovic a Hrabové, dvě skupiny záchranářů z Výškovické ulice (rychlá zdravotní pomoc a rendez-vous). Ve výjezdovém centru mají integrované záchranné složky k dispozici cvičnou věž, výcvikové a sportovní plochy, tréninkové, výukové a kancelářské prostory a zázemí pro techniku, kynologii a hipologii. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, partnerem je statutární město Ostrava.slezska

V roce 2017 proběhla rekonstrukce  integrovaného výjezdového centra v městské části Slezská Ostrava. Hlavním smyslem fungování městské policie je pracovat pro občany a k jejich prospěchu tak, aby mohli žít klidný a spokojený život v našem městě a především byla zajištěna jejich bezpečnost.

Aktuálně dle zákona 553/1991 Sb. městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.