✆ 156 

Četnictvo

Vznik četnictva spadá do napoleonského období, kdy Napoleon Bonaparte zřídil v roce 1798 zvláštní sbor, nazývaný gens d´Armes (ozbrojenci), který zabezpečoval veřejnou bezpečnost. Tento sbor byl zřízen také v Lombardii a když zaniklo Italské království, přešla Lombardie do rukou Rakouska, které převzalo i tamní vojenské jednotky, včetně uvedeného sboru.

cetnici na konichPo určitých transformacích byly jednotky zařazeny do rakouské armády. Na území rakousko-uherské monarchie vzniklo četnictvo vydáním zákona v lednu 1850. Bylo ustanoveno na základě dokumentu sestaveným Alexandrem Bachem z podkladů zvláštní komise, zřízené v květnu 1849. Četnictvo bylo definováno jako vojensky organizovaný strážní sbor určený k udržování veřejné bezpečnosti a pořádku. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku samostatného československého státu v roce 1918 se o bezpečnost ve městech staralo policejní komisařství, obecní policie a četnictvo. U těchto bezpečnostních složek nedošlo k principiálním organizačním změnám oproti situaci před rokem 1918, stejně se nezměnila ani základní náplň jejich činnosti – ochrana státu a ochrana občanů. Organizační struktura československého četnictva nabyla definitivní podoby po vydání zákona o četnictvu v roce 1920. V řadách československého četnictva pak působilo necelých 11 000 četníků. Četnická služba byla dělena do dvou skupin – na službu obyčejnou a službu zvláštní. Služba zvláštní zahrnovala vykonávání zvláštních vrchnostenských nařízení, asistenční služby nebo eskortování vězňů. Služba obyčejná zahrnovala úkony, které patřily k běžným povinnostem četnictva, např:

  • svou přítomností mařit provedení nebo dokončení trestných činů
  • vyšetřovat spáchané trestné činy a pátrat po všech provinilcích
  • osoby, jež přestoupily zákon, napomenout, oznámit je k potrestání, popř. je zatknout a odevzdat příslušnému úřadu
  • udržovat klid a veřejný pořádek
  • chránit osoby a majetek atp.
  • dohlížet na dodržování předpisů a zákonů
  • bedlivě si všímat tuláků a propuštěných trestanců atp.