✆ 156 

Oblasti Městské policie Ostrava

Pro efektivní rozložení sil a prostředků si rozčlenila městská policie Ostravu do čtyř oblastí. Každá oblast se skládá z několika městských částí. Oblasti jsou dále rozděleny na okrsky, kterých je dohromady 205. Každý okrsek je přidělen strážníkovi-okrskáři, kterého můžete kontaktovat na internetových stránkách a sdělit mu aktuální problémy týkající se jeho lokality přes email. Na základě veřejnoprávních smluv vykonávají strážníci také dohled na území obcí Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Dolní Lhota, Velká Polom, Zbyslavice a Vratimov nad veřejným pořádkem, občanským soužitím a plní další úkoly vyplývající ze smlouvy mezi obcí a Městskou policií Ostrava.