✆ 156 

Oblast Ostrava Jih

Tato oblast Městské policie Ostrava zahrnuje šest městských obvodů:

Ostrava-Jih (Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Dubina, Bělský Les) Hrabová, Vítkovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice

Ostrava Jih
IVC JIHCentrální pracoviště Městské policie Ostrava je pro tuto oblast situováno na území městského obvodu Nová Bělá na ul. Kaminského 636/12. Jedná se o pracoviště se stanovištěm monitorovacího kamerového systému a se stálou službou, resp. se zajištěním nepřetržitého provozu. Další pracoviště Městské policie Ostrava se nachází v městské části Výškovice na ul. Vyškovická 446/151 a na ulici Výškovická 2995/40 v Ostravě - Zábřehu.
V tomto nejlidnatějším obvodu, žije přibližně třetina všech obyvatel města Ostravy. Kulturu v obvodu zajišťují společnost Kulturní zařízení Ostrava–Jih, příspěvková organizace (kulturní dům K-TRIO, Komorní klub, kino Luna, kulturní domy v Zábřehu a ve Výškovicích) a kulturní dům AKORD. Z velké části je obvod tvořen sídlištní zástavbou s velkou koncentrací obyvatelstva, které je svou skladbou velice různorodá. V obvodu se nachází velká nákupní centra, což je spojeno s větší koncentrací obyvatel. V oblasti dopravy je největším problémem nedostatek parkovacích míst. Rozsáhlá sídlištní zástavba sebou přináší problémy spojené s dodržováním veřejného pořádku. V době konání velkých sportovních a kulturních událostí, konaných v Ostravar Aréně v Ostravě - Zábřehu a na městském stadionu Ostrava v městské části Vítkovice dochází k dopravním komplikacím. K častému porušování nočního klidu i občanského soužití dochází v souvislosti s provozem restauračních zařízení (komplex Alexandria, Savarin, Venuše, Zlatý orel aj.). Problematickým se z hlediska veřejného pořádku jeví značné množství psů, chovaných v bytech sídlištní zástavby a s tím související znečišťování veřejného prostranství exkrementy. Strážníci se zde setkávají také s problematikou domácího násilí, problémy na úseku sociálně–právní ochrany dětí a mládeže, drogovou problematikou, poškozováním veřejně prospěšných zařízení a v neposlední řadě s tzv. sprejerstvím. 

Hrabová
Na území městského obvodu Hrabová se nachází pracoviště Městské policie Ostrava - Hrabová se sídlem na ulici V. Huga 599/8. Obvod je tvořen zčásti zástavbou činžovních domů (Šídlovec) a zčásti rodinnou zástavbou venkovského příměstského charakteru. Dominantu obce tvoří dřevěný kostel sv. Kateřiny, který v dubnu 2002 vyhořel a v roce 2004 byl opět obnoven a vysvěcen. V obvodu se nachází dvě velká nákupní centra a rozlehlá průmyslová zóna, kam dojíždí do zaměstnání obyvatelstvo z širokého okolí.
K narušování veřejného pořádku v této lokalitě dochází zejména v době konání hudebních produkcí v okolí restauračních zařízení. V oblasti dopravy jsou problematickými okolí obchodních center a nerespektování dopravního značení na cyklostezce ze strany řidičů motorových vozidel, ale také nerespektování ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany cyklistů a chodců. Okrskáři na zdejším pracovišti mají k dispozici jízdní kola, jejichž prostřednictvím za příznivého počasí provádějí výkon služby.

Vítkovice
Na území městského obvodu Vítkovice se nachází pracoviště Městské policie Ostrava - Vítkovice se sídlem na ul. Lidická 401/25. Jedná se o pracoviště se stanovištěm monitorovacího kamerového systému. V obvodu je památkové ochranné pásmo (širší okolí Mírového náměstí) a několik desítek kulturních památek. Značnou část území obvodu zabírá průmyslová zóna úzce propojená s obytnou zástavbou (Evraz Vítkovice Steel, Vítkovice Machinery group, Třinecké železárny). V obvodu se nachází městský stadion Vítkovice Aréna a rovněž nádraží ČD. Ostrava-Vítkovice, jako jedna z vyloučených lokalit, je obydlena i sociálně nepřizpůsobivými občany (ul. Zengrova, Nerudova, Erbenova, Ocelářská, Obránců Míru, Sirotčí a Jeremenkova osada). V prostorách nádraží ČD se přechodně zdržují osoby bez přístřeší, které mohou narušovat veřejný pořádek a občanské soužití.

Nová Bělá
Na území městského obvodu Nová Bělá na ulici Kaminského 636/12 se nachází nejmodernější pracoviště Městské policie Ostrava se stanovištěm monitorovacího kamerového systému a se stálou službou, resp. se zajištěním nepřetržitého provozu. Výkon služby v této městské části je zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři. Obvod je tvořen rodinnou zástavbou venkovského příměstského charakteru. Jedná se o klidnou lokalitu, kde k narušování veřejného pořádku dochází pouze sporadicky a to při konání obecních zábav.

Stará Bělá
Na tomto území se nenachází pracoviště městské policie. Pěší výkon služby zde zajišťují zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníci-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Obvod je tvořen rodinnou zástavbou venkovského příměstského charakteru. Jedná se o klidnou lokalitu, kde k protiprávnímu jednání dochází pouze v malé míře.

Proskovice
Na území městského obvodu Proskovice se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je zde zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Obvod je tvořen rodinnou zástavbou, přilehlými loukami a lesy. Jedná se o klidnou lokalitu, kde k protiprávnímu jednání dochází pouze v malé míře.