✆ 156 

Oblast Martinovská

Tato oblast Městské policie Ostrava zahrnuje devět městských obvodů:

Poruba, Martinov, Svinov, Třebovice, Plesná, Krásné Pole, Pustkovec, Polanka nad Odrou, Nová Ves 

Oblast Martinovsk2Poruba
Na území městského obvodu Poruba se nachází pracoviště Městské policie Ostrava v budově integrovaného výjezdového centra na ul. Martinovská 1622/36. Jedná se o pracoviště se stanovištěm monitorovacího kamerového systému a se stálou službou, resp. se zajištěním nepřetržitého provozu.
Na území obvodu se nachází také pracoviště Městské policie Ostrava – Poruba zimní stadion na ul. Čkalovova 1644/18a a také zde se nachází stanoviště monitorovacího kamerového systému a stálá služba, resp. jedná se o pracoviště s nepřetržitým provozem. Obvod je tvořen typickou městskou zástavbou s velkou kumulací obyvatelstva. Mimo prázdninové měsíce se zde zdržuje specifická skupina mládeže, která je zastoupena převážně studenty VŠB, kteří zde dojíždějí nebo jsou ubytováni na kolejích. Nejvýznamnějšími objekty jsou komplexy budov VŠB, fakultní nemocnice, sportovní areály Sareza, basebalové hřiště ARROWS, Mephacentrum a budova okresního soudu.
Z hlediska dopravy je největším problémem nedostatečný počet parkovacích míst, zejména v oblasti panelové zástavby a v okolí zimního stadionu v době konání kulturních či sportovních akcí. Stejná problematika vzniká v letním období v okolí letního koupaliště, které je největším zařízením svého druhu ve střední Evropě. V letních měsících ho denně využívá až 15 tisíc návštěvníků. Z hlediska veřejného pořádku dochází nejčastěji ke znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu návštěvníky restauračních a zábavních podniků, požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. V hustě obydlených částech městského obvodu Poruba se v panelové zástavbě strážníci potýkají s problémy, které pramení z vysokého počtu chovatelů psů. V poslední době se také rozmohlo odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Z hlediska trestné činnosti jsou největším problémem krádeže věcí z motorových vozidel, kapesní krádeže v prostředcích MHD a obchodních centrech. V oblastech panelové zástavby dochází ve větší míře k vykrádání sklepních prostor.

Martinov
Na území městského obvodu Martinov se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Jedná se o obvod tvořený převážně zástavbou rodinných domků. Na území obvodu je zde rozlehlá chatová oblast a několik zahrádkářských osad, rozlehlý průmyslový areál Martinov, velkosklad a pekárna Hruška a dílny DPO, z hlediska návštěvnosti velmi významný Restaurant a music club Rock and Roll Garage, kde se konají sportovní a kulturní akce.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti dopravy či veřejného pořádku se nevyskytují závažnější problémy. V letním období rapidně vzrůstá počet cyklistů využívajících cyklostezku spojující Děhylov s Ostravou, vedoucí přes Třebovice a Martinov, s čímž stoupá četnost protiprávního jednání na úseku dopravy a také veřejného pořádku, který je narušován odhazováním odpadků a znečišťováním veřejného prostranství. K páchání trestné činnosti dochází ojediněle v chatové oblasti (vykrádání chatek).

Svinov
Na území městského obvodu Svinov se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Tento obvod je tvořen z převážné části rodinnou zástavbou. Nachází se zde nádraží ČD a několik nákupních center. Najdeme zde také významnou křižovatku městské hromadné dopravy – svinovské mosty. V oblasti dopravy nejsou výraznější problémy, z hlediska veřejného pořádku dochází k narušování občanského soužití v okolí nádraží ČD ze strany fanoušků v době konání fotbalové ligy a velmi problematickým se jeví pohyb osob bez přístřeší a sociálně nepřizpůsobivých v okolí svinovských mostů. Dochází k nárůstu počtu založených černých skládek a to zejména v lokalitě dnes již nevyužívaných garáží u bývalých dolů. Ve značné míře dochází v obvodu ke krádežím kovového a stavebního materiálu právě zmíněnými osobami.

Třebovice
Na území městského obvodu Třebovice se pracoviště městské policie nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Jde o obvod venkovského charakteru tvořený převážně rodinnou zástavbou. Nachází se zde několik nákupních středisek a objekt Třebovické elektrárny, která zásobuje energií značnou část Ostravy. Na území obvodu se dále nachází rozlehlá chatová oblast a zahrádkářská osada.
V letním období rapidně vzrůstá počet cyklistů využívajících cyklostezku spojující Děhylov s Ostravou, vedoucí přes Třebovice a Martinov, s čímž stoupá četnost protiprávního jednání na úseku dopravy a také veřejného pořádku, který je narušován odhazováním odpadků a znečišťováním veřejného prostranství. Veřejný pořádek je narušován taktéž osobami bez přístřeší. Dochází zde ke krádežím věcí z motorových vozidel v okolí nákupního centra TESCO, v chatové oblasti jsou zaznamenána vloupání do zahradních chatek a jsou zcizovány výpěstky ze zahrad.

Plesná
Na území městského obvodu Plesná se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Obvod je zcela tvořen zástavbou rodinných domků. V této klidné lokalitě dochází k narušování veřejného pořádku či páchání trestné činnosti jen v minimálním rozsahu. Větší kumulace obyvatel je spojena pouze s nově vybudovaným hypermarketem Globus.

Krásné Pole
Na území městského obvodu Krásné Pole se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Jedná se o obvod venkovského charakteru tvořený pouze rodinnou zástavbou. V katastru obce se nachází i rozsáhlé chatové a zahrádkářské osady. Jelikož se jedná o okrajovou část města, nedochází zde ve větší míře k narušování veřejného pořádku, z hlediska nápadu trestné činnosti zde dochází v menší míře ke krádežím věcí z chatové oblasti (krádeže výpěstků, vloupání do chat).

Pustkovec
Na území městského obvodu Pustkovec se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Jedná o obvod tvořený zástavbou rodinných domů, které jsou ze všech stran obklopeny panelovou sídlištní zástavbou městského obvodu Poruba. Nachází se zde také Vědecko-technologický park VŠB-TUO. Jde o obvod bez vážnějších problémů z hlediska dopravy. Na úseku veřejného pořádku zde dochází k občasnému páchání přestupků ze strany mládeže (rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství).

Polanka nad Odrou
Na území městského obvodu Polanka nad Odrou se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je v obvodu zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Tento obvod je tvořen z převážné části rodinnou zástavbou, která se v posledních několika letech rozrůstá, přibývá novostaveb rodinných domů. Specifikou obvodu je Chráněná krajinná oblast Poodří s množstvím chovných rybníků a rybochovných zařízení. Byla zde rovněž otevřena nová sportovní hala. Mezi největší problémy v oblasti dopravy v této lokalitě patří pohyb cyklistů a chodců mimo stanovené trasy. V souvislosti s rozšiřující se rodinnou zástavbou vzrostl počet dětí, které docházejí do škol a při absenci komunikací pro pěší (chodníků) je jejich pohyb po komunikacích značně rizikový. V oblasti veřejného pořádku je to zejména rušení nočního klidu a narušování zásad občanského soužití návštěvníky restauračních zařízení. Velkým problémem se stávají nepovolené skládky. V CHKO dochází k páchání trestných činů pytláctví a bývá zde rovněž porušován zákon o ochraně krajiny a přírody.

Nová Ves
Na území městského obvodu Nová Ves se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je zde zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Městský obvod je tvořen zcela rodinnou zástavbou. Nachází se zde sídla několika menších firem.
K porušování dopravních předpisů a k narušování veřejného pořádku zde dochází minimálně. Největším problémem je zde zakládání nedovolených skládek a odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Z hlediska nápadu trestné činnosti zde dochází zejména ke krádežím věcí z objektu garáží, situovaných mimo obydlenou zástavbu.