✆ 156 

Oblast Slezská Ostrava

Tato oblast Městské policie Ostrava zahrnuje tři městské obvody:

Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice.

Slezská Ostrava (městské části Antošovice, Koblov, Hrušov, Muglinov, Heřmanice, Slezská Ostrava, Kunčice a Kunčičky)
slezskaMěstská část Slezská Ostrava je klidnou částí převážně s rodinnou zástavbou. Významnými objekty jsou zde Slezskoostravský hrad, stadion Bazaly, ZOO Ostrava, Ústřední hřbitov, Loděnice pod hradem či dopravní uzel terminál Hranečník. Městské části Antošovice a Koblov se vyznačují pouze rodinnou zástavbou. V oblasti Antošovic dochází k méně závažnému narušování veřejného pořádku v souvislosti s velkou návštěvností přírodní vodní nádrže v letním období (stanování, lov ryb bez povolení, parkování vozidel apod.). Městská část Hrušov je z velké části poznamenaná povodněmi z roku 1997 a v důsledku toho v její spodní části provozuje svou podnikatelskou činnost pouze několik firem. Občané jsou z velké části vystěhováni.
Městskou část Muglinov tvoří rodinná zástavba i panelové domy. V roce 2002 zde byla vybudována tzv. „vesnička soužití“, která přispívá k vzájemnému sbližování romské a majoritní společnosti. Městská část Heřmanice je tvořena převážně zástavbou rodinnými domy. Po rekonstrukci domů na ulici Kubínově zde byli umístěni obyvatelé domů určených k demolici ze zaplaveného pásma v Hrušově. Na hranici Hrušova a Heřmanic se nachází věznice s ostrahou a s dozorem pro výkon trestu odnětí svobody. Městská část Kunčice je z větší části průmyslovou lokalitou, nachází se zde firma Arcelor Mittal Ostrava a.s. Strážníci zde často řeší porušování zákonných norem v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na řece Ostravici se strážníci setkávají s nepovoleným lovem ryb, mytím motorových vozidel a znečišťováním životního prostředí. V městské části Kunčičky se nachází rodinná i zástavba bytových domů v sousedství s lehkým průmyslem.

 

Michálkovice
Obvod je tvořen převážně zástavbou rodinných domů se zahradami a lesním porostem, chatovou a zahrádkářskou kolonií. Významným objektem v tomto obvodu je národní kulturní památka Důl Michal, kterou v roce 1994 převzalo Ministerstvo kultury České republiky a zřídilo zde Průmyslové muzeum v Ostravě. K vážnému narušování veřejného pořádku zde dochází sporadicky, problematickou se jeví lokalita v okolí konečné zastávky trolejbusů na Michalském náměstí, která je velmi frekventovanou přestupní stanicí. V okolí restaurací dochází k narušování veřejného pořádku, zejména rušení nočního klidu a ničení majetku podnapilými osobami. V okolí lesních porostů se strážníci setkávají se zakládáním černých skládek.

 

Radvanice a Bartovice
Na území městského obvodu Radvanice a Bartovice je zřízeno pracoviště Městské policie Ostrava – Radvanice se sídlem na ul. Těšínská 281/87. Jedná se o klidný obvod převážně tvořený rodinnou zástavbou a bytovými domy. Dále jsou zde chatové oblasti, lesy a protéká tudy řeka Lučina. Problémovými místy jsou lokality Trnkovce a Lipiny. Strážníci se při výkonu služby zaměřují zejména na eliminaci krádeží kovového materiálu, vloupání do motorových vozidel, zahradních chatek, neoprávněného záboru veřejného prostranství a zakládání černých skládek, které jsou největší problematikou tohoto městského obvodu. Spolupracují s Policií ČR, mysliveckým svazem a lesní oblastní správou v oblasti pytláctví, krádeží stromků a neoprávněného kácení a těžby dřevin a porostů.