✆ 156 

Následný výcvik

Strážník po absolvování rekvalifikačního kurzu a vykonání zkoušky před komisí Ministerstva vnitra ČR si i nadále rozšiřuje své znalosti, vědomosti a dovednosti formou celoživotního vzdělávání. 

SVVA nsledn vcvik clanekZkušení lektoři a instruktoři střediska vzdělávání a volnočasových aktivit a další pověření pracovníci z řad zaměstnanců Městské policie Ostrava i fundovaní externí lektoři rozšiřují, prohlubují a upevňují potřebné znalosti strážníků. Z těchto důvodů jsou pro strážníky připravovány následné výcviky.

Strážníci se jejich prostřednictvím zdokonalují v sebeobraně, taktické i teoretické přípravě a absolvují řadu dalších školení. Všechny části na sebe vzájemně navazují a souvisejí s problematikou, která je náplní daného následného výcviku.Témata následných výcviků se přizpůsobují aktuálním potřebám, které jednak vycházejí z praxe samotného výkonu služby, a jednak reagují na neustále se měnící právní úpravu. Rovněž jsou v rámci následných výcviků organizovány střelby ze služební zbraně a jednou v roce také test tělesné způsobilosti. Každý strážník si absolvováním jednotlivých disciplín ověří, v jaké tělesné kondici se právě nachází. Těchto vzdělávacích aktivit se účastní také strážníci z okolních obecních a městských policií. Školení probíhají rovněž ve spolupráci s dalšími subjekty a složkami IZS.