✆ 156 

Rekvalifikační kurz

Obecní policie již při samotném výběru budoucích strážníků vyžaduje po uchazečích splnění náročných kritérií, což je dáno zejména charakterem a náplní jejich budoucí profese, kdy není podstatné, jaké povolání doposud vykonávali, či jaký obor vystudovali, ale zda dokáží zvládnout náročné požadavky kladené na výkon práce strážníka.

SVVArekvalifikacni kurz v clanku Všichni nově přijatí čekatelé absolvují tzv. rekvalifikační kurz v délce 3 měsíců (minimálně 452 vyučovacích hodin), jehož úkolem je teoreticky i prakticky co nejlépe připravit absolventy na výkon oprávnění a povinností v intencích příslušných právních norem. 

 Po zvládnutí příslušné legislativy následuje nácvik v používání donucovacích prostředků a sebeobrany. Výuka je vedena tak, aby se čekatelé naučili vzájemně spolupracovat a adekvátně reagovat na útoky, ke kterým v praxi nejčastěji dochází. Jedním ze základních úkolů je naučit čekatele správné volbě a použití donucovacích prostředků – a to jak z hlediska přiměřenosti a oprávněnosti tak z hlediska dosažení účelu sledovaného zákrokem. Kurz sebeobrany je zakončen závěrečným přezkoušením, při němž čekatelé předvedou získané dovednosti.

Absolventi musí zvládnout střeleckou přípravu a získat zbrojní průkaz. Obvykle se začíná seznámením se s pravidly bezpečnosti nošení, ukládání a manipulace se zbraní. Plynule se přechází k nácviku manipulace se zbraní bez ostrého střeliva tzv. suchý nácvik, jehož úkolem je osvojení si postoje, držení, míření, spouštění, nabíjení, vybíjení, tasení z pouzdra atd. V samém závěru absolvují uchazeči ostrou střelbu. Posledním krokem před získáním zbrojního průkazu je zdárně vykonat zkoušku.

Součástí kurzu je rovněž zvládnutí taktických postupů při vedení zákroku a to na základě scénářů, tzv. modelových situací. Ty vycházejí ze skutečné praxe a výuka se tak přesouvá z lavic a tělocvičen do reálného prostředí. Tyto modelové situace jsou začleněny do vzdělávání až v samotném závěru rekvalifikačního kurzu, a to z toho důvodu, že čekatelé by již měli být dostatečně připraveni a seznámeni s činností strážníka obecní policie.

V neposlední řadě získávají čekatelé základní zkušenosti s vedením administrativy a pořizováním dokumentace, rovněž jsou prohlubovány vědomosti, postoje a návyky v oblasti první pomoci, obsluhy spojovací techniky, etiky policejní práce a také v oblasti komunikace s veřejností, jejíž zvládnutí je nedílnou součástí úspěšného zvládnutí úkonů či zákroků.

Profesní příprava je zakončena závěrečnou zkouškou, kterou čekatel skládá před odbornou komisí Ministerstva vnitra ČR.

Hlavními předměty jsou zákon o obecní policii, právo přestupkové a trestní. Následují jednotlivé odborné předměty jako je doprava, správní právo, kriminalistika, zákon o obcích, shromažďování, psychologie, taktéž se probírají základy práva ústavního a živnostenského či vyhlášky a nařízení obcí. Zvládnutí této právní teorie je neodmyslitelnou součástí, která bude strážníky provázet po celou dobu jejich působení ve výkonu služby.

Obsah profesní přípravy:1.12.2016 4

obecní policie – 60 hodin
Policie ČR – 14 hodin
trestní právo – 28 hodin
přestupkové právo – 40 hodin
správní právo – 10 hodin
ústavní právo – 4 hodiny
provoz na pozemních komunikacích – 26 hodin
kriminalistika – 10 hodin
obecní a krajská zřízení – 12 hodin
živnostenské podnikání – 8 hodin
psychologie – 20 hodin
radioprovoz – 6 hodin
taktická příprava – 40 hodin
střelecká příprava – 44 hodin
sebeobrana – 60 hodin
modelové situace – 24 hodin
zdravotní příprava – 16 hodin
bezpečnost práce – 2 hodiny
krizové řízení a IZS – 6 hodin
ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – 8 hodin
zákon o právu shromažďovacím - 4 hodiny
interní předpisy - 4 hodiny
policejní etika – 6 hodin