✆ 156 

Struktura a aktivity střediska

Vzdělávání strážníků a přípravu čekatelů zajišťuje Městská policie Ostrava ve vlastním středisku vzdělávání a volnočasových aktivit, které je její nedílnou součástí a zároveň jedním z pilířů celého systému fungování. Svým rozsahem a kvalitou vzdělávacích činností patří mezi nejprestižnější v České republice. Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit, situované na ul. Hlubinská 6 v Ostravě - Moravské Ostravě, svou působnost datuje již od roku 1992 a v průběhu let se postupně rozvíjelo až do dnešní podoby.

svvaMěnící se právní normy v kontextu neustále se vyvíjející společnosti a bezpečnostní situace v ní, kladou na úroveň znalostí a dovedností strážníků stále vyšší požadavky. V této souvislosti tudíž docházelo postupem i ke změnám v obsahu a zaměření učiva a prodlužovala se doba nezbytná k řádnému a kvalitnímu vyškolení budoucích strážníků až na současné časové dotace jednotlivých předmětů vyučovaných v rámci rekvalifikačního kurzu.

Struktura střediska vzdělávání a volnočasových aktivit, organizační formy a metody výuky
V současné době je vzdělávání a výcvik zajišťován osmičlenným stálým instruktorským týmem s vysokoškolským vzděláním, odbornou a pedagogickou praxí. Vzdělávací programy jsou vedeny nejen v rovině teoretické formou přednášek, ale také v rovině teoreticko-praktické a to v podobě přednášek a cvičení, která zahrnují taktickou přípravu, střeleckou přípravu a sebeobranu a v neposlední řadě praktickou přípravu k procvičení získaných znalostí tzv. řízenou praxí. Jednotlivé vzdělávací programy jsou realizovány formou:
- rekvalifikačních kurzůsvva2
- prolongačních příprav
- následného výcviku
- školení zaměstnanců
- odborných seminářů

Završením dlouhodobých snah střediska o zkvalitňování přípravy strážníků bylo získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace pro činnost „Strážník obecní a městské policie“ s pověřením vydávat pro tuto činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Dalším významným zlomovým bodem byla rovněž možnost rozšíření vzdělávání pro všechny obecní a městské policie v rámci Moravskoslezského kraje. Od ledna 2009 je v účinnosti novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, která v § 4d jednoznačně určuje, že obec je povinna zabezpečit školení pro své čekatele a strážníky ve specializovaném školicím zařízení s akreditací ministerstva školství. Tato povinnost rozšířila činnost střediska vzdělávání a volnočasových aktivit také na strážníky a čekatele z mimoostravského regionu, kteří se připravují na zkoušku strážníka či se zdokonalují ve znalostech právních norem nebo taktiky provádění zákroků.

Vybavení střediskasvva3
Všechny vzdělávací programy jsou realizovány ve specializovaných učebnách, které jsou průběžně modernizovány. K dispozici jsou učebny sloužící výuce teorie s instalovanými interaktivními tabulemi a posluchárna vybavená audiovizuální technikou pro 50 posluchačů. Jako doplnění střeleckého výcviku, který probíhá na kryté střelnici, která je rovněž součástí vzdělávacího střediska, byla zřízena laserová učebna střelby. Ta je vybavena laserovým střeleckým trenažérem, na němž se strážníci zdokonalují v pudové (letmé) střelbě. Jsou při tom využívány programy, které pomocí nahraných modelových situací simulují reálné použití zbraně spojené s rozhodovacím procesem oprávněnosti použití střelné zbraně. V rámci modernizace výukových procesů byla rovněž vybudována, za spolufinancování v rámci operačního programu ESF projektu „ Kompetence městských policií“, interaktivní počítačová učebna. Využívána je zejména pro zdokonalování strážníků v práci s aplikacemi městské policie, k využití nácviku psaní záznamů potřebných k výkonu služby, případně ke sběru informací na internetu a intranetu při zapojení účastníků do aktuálních témat. Bylo také nutno pružně reagovat na požadavky týkající se vzdělávání posluchačů z mimoostravských regionů. V současné době je v prostorách vzdělávacího střediska k dispozici možnost tranzitního ubytování a to v počtu 12 lůžek. V rámci vzdělávání je rovněž zaměstnancům k dispozici knihovna s odbornou literaturou. V neposlední řadě je středisko vybaveno dvěma tělocvičnami a posilovnou.