✆ 156 

Asistent prevence kriminality

Od roku 2011 je městská policie Ostrava aktivně zapojena do úspěšného projektu vedoucího k posílení prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality. Projekt vznikl na základě potřeby řešit bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Z ohledem na jeho pozitivní přínos probíhá  v současnosti jeho třetí perioda, v rámci které působí při Městské policii Ostrava šest těchto asistentů.

Číst dál...

Projekty 2017

Děti společně v sociálně vyloučené lokalitě

Primárním cílem, kterého se bude projekt snažit dosáhnout, je umožnit dětem z vyloučených lokalit smysluplné trávení volného času. Dohromady s dětmi z majoritních skupin chceme dosáhnout pozitivních vztahů, které pomohou předcházet negativnímu smýšlení o minoritách (rasismu, extremismu a xenofobii). Dalším pozitivem je nabytí znalostí z oblasti sociálně patologických jevů a dopravní výchovy, která má za snahu snížit nehodovost dětských účastníků silničního provozu. Spolupráce se členy integrovaného záchranného systému v rámci akcí pro veřejnost pomůže vybudovat kladný vztah ke složkám, které působí nejen represivně, ale jsou primárně nápomocné. (Projekt financován statutárním městem Ostrava.)

 

Prevence kriminality bez předsudků

Vštípení dětem s ohledem k jejich věku potřebné informace z oblasti prevence kriminality. Samostatnost ochrany života a zdraví v krizových situacích. Posílení systému prevence kriminality ve městě. Vytváření bezpečného a pozitivního prostředí, pozitivní ovlivňování hodnotových měřítek a rovněž prevence různých forem násilí. Klíčovou roli při práci s dětmi hraje motivace, ať již k aktivnímu trávení volného času či ke vzdělávání. (Projekt financován statutárním městem Ostrava.)

 

Zvyšování a prohlubování kompetencí a kvalifikace zaměstnanců v oblasti prevence kriminality

Prostřednictvím realizace projektu dojde ke zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, jež budou mít za následek zvýšení efektivity firemních procesů a zvýšení schopností zaměstnanců reagovat na situace, se kterými se setkávají při plnění úkolů v zaměstnání s majoritou a minoritou, osobami ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabými, kteří tvoří významnou část v jejich pracovní náplni. Díky realizaci projektu tak dojde k růstu kompetencí a konkurenceschopnosti vztahující se k prevenci kriminality. (Projekt financován statutárním městem Ostrava.)

 

Syntetickou DNA chráníme majetek občanů

Novým trendem v situační prevenci, vztahující se na majetkovou trestnou činnost, je bezesporu forenzní značení syntetickou DNA, která je již několik let využívána v prevenci majetkové trestné činnosti a je využívána Policií České republiky k jednodušší identifikaci odcizených předmětů. Díky letitým pozitivním ohlasům veřejnosti, zkušenostem při značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a neutuchajícím zájmem veřejnosti, i tento rok plánuje Městská policie Ostrava tuto záslužnou preventivní aktivitu reallizovat  za finančního přispění Ministerstva vnitra České republiky. Značení mohou využít nejen občané statutárního města Ostravy, ale také obyvatelé přilehlých obcí. Nově se otevře obyvatelům obcí, které mají s Městskou policií Ostrava uzavřenou veřejnoprávní smlouvu,  možnost nechat si označit kompenzační pomůcku. Potřebné informace poskytneme jednotlivým sociálním odborům. Samotné sociální pracovnice tedy získají úplné informace a díky znalosti jednotlivých klientů nabídnou možnost označit si svou kompenzační pomůcku přímo jednotlivci. Další inovací bude zapojení komunitního centra s názvem Duhový dům mezi participující subjekty projektu. Domovu pro osoby se zdravotním postižením budou nabídnuty individuální termíny dle potřeb klientů. I neziskové organizace oslovíme s nabídkou značení na akcích pro zdravotně hendikepované občany ("Život bez beriér", "Gerontologické dny" apod.). V druhé části projektu se zaměříme na značení jízdních kol, které proběhne standardně na cyklostezkách po celé Ostravě a přilehlém okolí. Všem aktivitám zajistíme vhodně cílenou propagaci. (Projekt financován statutárním městem Ostrava a Ministerstvem Vnitra.)

Nestanu se obětí

Prevence a eliminace páchání násilné a mravnostní trestné činnosti na dospívajících dívkách, zvýšení právního vědomí, osvojení si obecných základů sebeobrany. Důraz na zprostředkování informací o pomoci obětem trestných činů v návaznosti na účinnost nového Zákona o obětech trestných činů, jelikož cílová skupina se řadí k zvlášť zranitelným obětem. Rozvíjet témata jako nebezpečné pronásledování (STALKING), domácí násilí, útok známého či nadřízeného, eskalace sexuální agrese a nebezpečí v kyberprostoru a zvláště na sociálních sítích (kriminilatita ve virtuálním prostředí). Opakovaným nácvikem sebeobranných technik se podpoří osvojení reakcí na různé situace tak, aby umožnil dívce adekvátně reagovat na útok, znemožnit či znesnadnit útočníkovi napadení oběti, odpoutat se od něj a utéci. Po celou dobu projektu bude probíhat nácvik modelových situací, se kterými se dívky mohou setkat v rizikovém prostředí (okolí sociálně vyloučených lokalit, rizikových míst).Po celou dobu prožitkového pobytu, který bude zařazen na konec projektu, bude k dispozici dívkám remonovaný psycholog Městské policie Ostrava. (Projekt financován statutárním městem Ostrava a Ministerstvem Vnitra.)

 

Policejní akademie

Jak vštípit dětem ohroženým negativními sociálními jevy a žijící v sociálně vyloučených lokalitách pozitivní vzorce chování a jednání? Jak vyvázat děti z tohoto prostředí a předejít radikalizací, extremismu, rasismu, xenofobii a nedopustit, aby se staly obětí lichvářství, trestných činů ve virtuálním prostředí, na sociálnách sítích? Jednou z alternativ je stát se, alespoň na 5 dní nepostradatelnou součástí týmu naší policejní akademie a v průběhu načerpat znalosti a vědomosti k daným tématům! Personálně akademii zajistí strážníci Úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava. Působení naváže na letité preventivní programy zaštiťované strážníky, jež budou realizovány i v dalších letech. Děti ze sociálně vyloučených lokalit budou vybírány s přispěním pracovnic odboru sociálně právní ochrany dětí. S rodinami navážou kontakt také asistenti prevence kriminality, kteří budou aktivním mezičlánkem v komunikaci. Samotná Malá policejní akademie bude probíhat v měsíci červenci a srpnu 2017 formou her, soutěží, kazuistik a prožitkových výletů. Děti budou vyplňovat preventivní materiál, který je provede celou Malou policejní akademií. Organizaci zabezpěčí strážníci-preventisté a asistenti prevence kriminality, kteří budou děti navracet podporovaným rodinám a formou nenucených rozhovorů zajistí relevantní informace pro závěrečné vyhodnocení projektu. Spokojenost s projektem bude vyhodnocena dotazníkovým šetřením v podporovaných rodinách. Pro získání vhodných společenských vzorů bude přítomen po celou dobu minimálně jeden asistent, který v předchozím období pracoval s rodinou účastníků akademie. Tento krok zvýší důvěru, umožní lepší spolupráci s rodinami a sníží represivní prvek uniformovaných strážníků. Díky zkušenostem z minulých let již máme pozitivně hodnocen přínos asistentů prevence krminilality při komunikaci s dětmi minority a jejich rodinnými příslušníky.   (Projekt financován statutárním městem Ostrava a Ministerstvem Vnitra.)

 

Senior linka

Senioři a osoby zdravotně hendikepované, mnohdy osaměle žijící, spadající do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti, jsou nuceni čelit bezpečnostním i zdravotním rizikům. Z důvodu předcházení páchání trestné činnosti u těchto obyvatel provozuje Městská policie Ostrava od roku 2009 tlačítko bezpečí, tzv. Senior linku. Základem projektu jsou technická zařízení - tlačítka nouze a vysílač. V případě, kdy je osoba ohrožena trestnou činností nebo přestupkovým jednáním, nastanou-li zdravotní komplikace vážně ohrožující zdraví, za pomocí nouzového tlačítka odešle zařízení zprávu na tísňovou linku 156. Zde je majitel dohledán v databázi držitelů Senior linky a přesně lokalizován. Na místo je ihned vyslána hlídka městské policie či jiná složka IZS. Díky nepřetržitému provozu Senior linky (24 hodin denně, 365 dnů v roce) tak výrazně vzrůstá pocit bezpečí osob využívajících tuto bezplatnou službu. Celý projekt bude i nadále propojen s činností strážníků-okrskářů, kteří minimálně jednou za měsíc kontaktují seniora nebo hendikepovanou osobu. Ti nejenže zkontrolují funkčnost zařízení, ale také mají možnost při rozhovoru zjistit další potřeby a podněty přispívající k zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. Vhodnou formou dochází i k předávání informací týkající se problematiky obětí trestných činů, viktimizace, aktuální páchané trestné činnosti v okolí bydliště. Předpokládaný počet zařízení 30 ks. Cena za kus 6000,-Kč. (Projekt financován statutárním městem Ostrava a Ministerstvem Vnitra.)

 

Senior - posel prevence

Nejvíce obětí trestných činů, tedy nejohroženější věkovou skupinou populace ČR z hlediska sociálního složení, byl v roce 2015 opět senior-zvlášť zranitelná oběť. Pravdivost potvrzuje i Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje (aktualizace pro rok 2016). Nejen statisticky ověřené fakta, ale i etické hledisko, předurčuje laické a odborné veřejnosti upnout svou pozornost správným směrem, k seniorům. Senior je důvěřivý vůči cizím osobám. Tímto se stává vhodnou obětí trestného činu či přestupkového jednání. Velkou oporu vidí v rodinných příslušnících, kteří se však mohou svým jednáním postavit do role pachatele. Stane-li se senior obětí domácího násilí, nevnímá tuto situaci jako závažnou a řešitelnou. Vhodný způsob jak oslovit seniory ohroženy nápadem trestné činnosti, je velice náročná a komplikovaná záležitost. Právě v takových situacích se skýtá možnost obrátit se a získat pomoc u informovaného a vzdělaného vrstevníka. Proškolit seniory – posly prevence bude hlavním úkolem projektu. Vzdělaní a erudovaní aktivní senioři jsou schopni předávat potřebné a smysluplné informace svému okolí, a tím reprodukovat nezkreslené a pravdivé informace možným obětem trestné činnosti a přestupkového jednání. Zvýšením právního vědomí, sebereflexe a uvědomění si viktimity své i svých vrstevníků bude základním kamenem projektu. Schopnost aktivně vyhodnocovat rizika svého chování, a tak preventivně předcházet trestné činnosti a podvodům páchaných na seniorech, popřípadě vštípení vhodných vzorců chování, stanou-li se obětí protiprávního jednání, bude také jeden z dílčích cílů projektu. Vše bude koncipováno ve formě interaktivní skupinové spolupráce mezi seniory a lektory (preventista, psycholog, zaměstnanec intervenčního centra) formou besed, kazuistik a interaktivních cvičení. Vytvořená skupina seniorů bude schopna nově získané znalosti a vzorce vhodného chování předat dalším osobám, se kterými se aktivně setkávají v klubech seniorů, ale také pasivně ve svém blízkém okolí (lékárny, nemocnice, obchodní centra, dopravní prostředky). (Projekt financován statutárním městem Ostrava a Ministerstvem Vnitra.)