✆ 156 

Asistent prevence kriminality

Od roku 2011 je městská policie Ostrava aktivně zapojena do úspěšného projektu vedoucího k posílení prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality. Projekt vznikl na základě potřeby řešit bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Z ohledem na jeho pozitivní přínos probíhá  v současnosti jeho třetí perioda, v rámci které působí při Městské policii Ostrava šest těchto asistentů.

APK1Asistenti nejsou terénními sociálními pracovníky nebo strážníky, nemají status úřední osoby, ani jiné zvláštní oprávnění. Přesto jsou schopni vyřešit značnou část přestupkového jednání sami, u závažnějších případů volají na pomoc hlídku městské policie. Asistenti pracují pod vedením svého mentora, který je vybrán z řad městské policie. Tento zkušený strážník plánuje a kontroluje jejich činnost. Zároveň pečuje o jejich vzdělávání a profesní i osobní rozvoj. Asistenti úzce spolupracují se strážníky městské policie na celém území našeho města. Jejich působiště je zejména v sociálně vyloučených lokalitách, v okolí ubytoven a jiných problematických místech. Díky jejich dobré místní znalosti se osvědčili jako nenahraditelný nástroj pro zkvalitnění a zefektivnění práce státní i městské policie v těchto lokalitách. Asistenti se podílí na prevenci kriminality, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek. Jejich prvořadým cílem je zvýšit pocit bezpečí občanů eliminováním protiprávního jednání. Během své činnosti se snaží výchovným způsobem vést své spoluobčany ke spořádanému způsobu života. Lidéapk2 se na ně z důvěrou obracejí o pomoc při řešení nejrůznějších problémů jako jsou např. zadlužení, nezaměstnanost, ztráta bydlení, sousedské spory. Asistenti také úzce spolupracují s terénními pracovníky sociálních služeb státních i neziskových organizací. Výše zmíněné složky zabývající se prevenci kriminality v našem městě se pravidelně setkávají v rámci multidisciplinárních týmů, kde si navzájem předávají poznatky důležité k zefektivnění své práce. Setkání probíhají jednou měsíčně v sedmi obvodech a asistenti prevence kriminality jsou jejich nezastupitelnou součástí. Asistenti se dále aktivně zapojují do nejrůznějších preventivních opatření, jako jsou např. celonárodní akce „Jehla“ cílené na sběr použitých injekčních stříkaček, opatření zaměřená na záškoláctví, konzumace alkoholických nápojů v místech kde je to zakázáno, nebo volný pohyb psů mimo místa k tomu určená.
Nakonec nelze opomenout jejich účast na akci s názvem „Daruj krev s Městskou policií“.apk3

Aktuálně probíhající projekt s názvem „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ registrovaný pod č.cz.03.2.60/0.0/0.0/15.026/0002789 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Statutárního města Ostravy. Nositelem projektu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy v úzké spolupráci s Městskou policií Ostrava.

image003